سارقانی که قصد سرقت خودروی یک زن مسن آمریکایی را داشتند با مقاومت شدید این زن مواجه شدند. آن زن در نهایت نتوانست ماشین خود را از چنگال آنها دربیاورد اما با جسارتی مثال زدنی برای بازپسگیری مال خود جنگید.

سرقت