یک موتورسوار حین انجام حرکات نمایشی تصادف کرد و به شدت مصدوم شد

تصادف