در مسجد سلیمان به اتوبوس استقلال با سنگ حمله کردند در ادامه مشاهده کنید

استقلال