در بستان آباد تبریز یک ساختمان به دلیل گودبرداری نامناسب دچار ریزش شد در ادامه مشاهده کنید