در خیابان یک موانع فیزیکی به طور ناگهانی سقوط کرد و شاهدان عینی صحنه زیبایی را خلق کردند

حوادث