یک تریلی با خودرویی تصادف وحشتناکی کرد و سپس پا بع فرار گذاشت در ادامه مشاهده کنید

تصادف