در روسیه یک وانت به دلیل رعایت نکردن فاصله سبقت واژگون شد در ادامه مشاهده کنید

تصادف