سقوط بسیار خطرناک خودروی سواری از روی پل به داخل بزرگراه

تصادف