ورود بسیار عجیب و ناگهانی شاسی بلند به خیابان

تصادف