در یک مرکز خرید چند ارازل اوباش ویترین موبایل یک مرکز خریدی را سرقت کردند در ادامه مشاهده کنید

سرقت