محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران در دادسرای جنایی از اتفاقات روز حادثه می گوید:

قتل