سارقی که دزدی را با حادثه پشت سر گذاشت 

سارق
فرادرس