مرد شوشتری که به پسربچه ی 12 ساله تجاوز کرده بود از یان اقدام وحشیانه و غیر انسانی اش فیلم نیز گرفته است

فرادرس