تصاویری از ، گذشت یکسال پس از زلزله کرمانشاه 

زلزله
فرادرس