چگونگی قاچاق انسان در فرودگاه دبی و بررسی این اتفاق