این راننده ی خودرو اقدام عجیبی برای عبور از سیل از خود نشان داد!

خودرورانندهسیل