پس از برخورد  این جرثقیل بزرگ با کشتی آتش سوزی بزرگ و مهیبی در پی این اتفاق رقم خورد.

کشتی