این حادثه در هند اتفاق افتاده و در آن میمونی بازیگوش عامل ایجاد تصادف در جاده شده است.

تصادفمیمون