این دانش آموز فرانسوی با در دست داشتن اسلحه ی سرد به سمت معلم خود حمله ور شد.

فرانسهحمله