این پله برقی به دلیل نقص فنی سقوط کرد و باعث زخمی و مجروح شدن چندین تن شد

پله برقی