ریزش پل عابر پیاده بر اثر وزن زیاد عابران در چین

پل عابرریزش