دوخواهر گرفتار در آتش منزل مسکونی در صربستان مقابل چشم مادرشان زنده زنده سوختند و مردند.

آتش گرفتن
فرادرس