حمله ی بیست هزار زنبور به فرودگاه بین المللی آفریقای جنوبی باعث لغو پرواز آن فرودگاه شد

فرودگاهزنبور
فرادرس