نجات جان 47 سرنشین این هواپیما که با فرود بر دریا به جای باند فرودگاه زنده ماندند.

هواپیما
فرادرس