حادثه ای عجیب که در یکی از پاساژهای تهران اتفاق افتاده است.

تهران
فرادرس