کامیون در مسیر جهرم - شیراز در حال حرکت بوده است که تیراندازی به سمت آن صورت می گیرد

فرادرس