پلیس تهران در واکنش به موضوع اعلام کرده از رفتار غیرقانونی پرسنل حمایت نمی‌کند و پروندۀ سرباز متخلف را به مرجع قضایی فرستاده است.

فیلم سیلی محکم سرباز پلیس به گوش یک مرد

واکنش تند پلیس به این اقدام نامتعارف اطلاعیه پلیس تهران درباره سیلی زدن سرباز وظیفه به راننده خودرو در خیابان ستارخان : برای این پرسنل وظیفه متخلف، پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال شده

پلیس از هیچگونه رفتار غیرقانونی احتمالی پرسنل حمایت نمی‌کند.