کمک خواستن شهید حمیدرضا الداغی بعد از مجروج شدن برای رفتن به بیمارستان