در روز تاج‌گذاری چارلز سوم اسب سرکشی که خلاف جهت حرکت کرد مراسم رژه را برهم زد.