مرد جوانی که در اقدامی جنون‌ آمیز خواهرش را در خودروی او به آتش کشیده بود، مرگ او را رقم زد و خودش نیز دچار سوختگی شد.