بعد از مزاحمت اراذل و اوباش برای دو دختر سبزواری، مردی که در آن نزدیکی حضور داشته برای کمک به دو دختر وارد صحنه شده اما اراذل و اوباش با چاقو به قفسه سینه، قلب و پشت سر این فرد زدند و او بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.