دو جوانی که مرحوم حمیدرضا الداغی را با ضربات چاقو به‌شهادت رساندند دارای سابقه کیفری هستند./ دانشجو