بعد از مزا..حمت اراذ.ل و او.باش برای دو دختر، مردی که در آن نزدیکی حضور داشت برای کمک به دو دختر وارد صحنه شد اما ارا.ذل و اوب.اش با چا.قو به قفسۀ سینه، قلب و پشت سر این فرد زدند و او بر اثر شدت جرا..حات جا..نش را از دست داد.
پلیسِ خراسان این ار.اذل و او.باش را باز.داشت کرده است