یک یک زن بالغ زنده توسط مار بزرگ پیتون در اندونزی بلیعده شد. مردم سعی دارند جنازه زن را از روده مار بیرون بیاورند!