کودک تُرک بعد از دو شبانه روز زنده از آوار بیرون آمد