داداش شانس آوردی تو ایران نبودی و من هم صاحب مغازه نبودم !

فرادرس