براثر طوفان هوایی ٣۶ نفر مجروح شدند. هواپیما سالم برزمین نشست و مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

فرادرس