فرارو: چند سارق با یک ترفند حواس زنی که در مقابل دستگاه خودپرداز بود پرت کرده و کارت او را سرقت کردند.

فرادرس