سر یک پسربچه با کمک چند نفر از اطرافیان از صندلی خارج شد.

یک پسربچه بازیگوش از ناحیه سر در دسته صندلی گیر کرده بود.

اطرافیان پسربچه پس از تلاش زیاد موفق شدند او را از صندلی جدا کنند.

فرادرس