یک سارق به جواهرفروشی حمله و فروشنده را مصدوم کرد. یک مرد ۳۹ ساله در آمریکا به جواهرفروشی حمله کرد.

او فروشنده را با ضربات اسلحه از پا انداخت.

پلیس این سارق را دستگیر کرده است.

فرادرس