کودکی که درحال بازی کناراستخر بود ناگهان به داخل استخر افتاد که پدرش از مرگ نجاتش داد.

فرادرس