ظهر روز جمعه (۱۴ تیرماه سال جاری) بود که یکی از محلات تبریز در شوک و وحشت فرو رفت. مردی در اقدامی جنون آمیز ۴ لیتر اسید را بر روی همسایه جوان خود ریخت و پا به فرار گذاشت.