شب گذشته ماموران امدادی و انتظامی با استفاده از بلندگو به مردمی که در منطقه امامزاده داوود بودند هشدار دادند.