دستگیری سارقی که یک کیسه ضایعات به امانت میداد و یک کیسه جنس سرقت می‌کرد