ذلیل‌مُرده چه شانسی هم داشت !!!!!!! ۲تا ماشینو به خاک داده خیلی ریلکس هم آخرشم برگشت سرجاش