خواست ادای آشپز نصرت رو دربیاره ولی برنامه خوب پیش نرفت!

آخه الان وقت تی کشیدن بود؟!

بدبخت زیر بغلشو گرفتن بردن!

حداقل سه بار باید ببینی تا بفهمی چی شد

از پرواز باشکوه سینی غافل نشید.