رئیس‌پلیس پایتخت: اموال گرفته شده از سارقان تحویل بانک مرکزی میشود و مالباختگان می توانند از طریق بانک مرکزی پیگیر اموال خود باشند. به بانک ملی تذکرات لازم داده شده بود و درباره ایمنی بانک صورت جلساتی تنظیم شده بود.