عصر مجلس: در یک اتفاقی عجیب به دلیل عکاسی از نماینده گرمسار و آرادان، نماز صف اول در نماز جمعه این هفته گرمسار بهم ریخت.