گزارش 20:30 از پوشش دانشجویان و تذکر حراست و اعتراض