سربازی که سحرگاه امروز، در یک پادگان نظامی چهار نفر از سربازان هم خدمتی خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود حوالی دیلم دستگیر شد.